dr n. med. Lek.dent. Wojciech Wilkoński
Osiągnięcia naukowe


Dr n. med. lek. dent. Wojciech Wilkoński
jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu stomatologii oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Jest aktywnym członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych – IADR (International Association for Dental Research), Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego (ESE). Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki Jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z Jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

 

Wystąpienia na konferencjach naukowych:


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 1-3 IV 2004 – wygłoszenie pracy pt.” Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu systemów maszynowych FlexMaster (VDW) oraz Lightspeed (Lightspeed Technology Inc.) i narzędzi palcowych (pilnik H) – badania laboratoryjne.”

II Ogólnopolska i XLIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych Katowice 5-7 V 2004r. – wygłoszenie pracy pt.” Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu systemów maszynowych FlexMaster (VDW) oraz Lightspeed (Lightspeed Technology Inc.) i narzędzi palcowych (pilnik H) – badania laboratoryjne.”

Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych – IADR – Istambuł 25-28 VIII 2004r. – wygłoszenie pracy pt.” Effciency of H- file compared with FlexMaster and Lightspeed rotary instruments.”

XV Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im.Michała Kłopotowskiego Łódź 20-21 maja 2006r. – wygłoszenie pracy pt. „Analiza spektrofotometryczna barwy zębów przed wybielaniem i po wybielaniu.”

IX Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu 24-27 kwietnia 2007r. – wygłoszenie pracy pt.”Wpływ wybranych napojów na stopień trwałego przebarwienia zębów w badaniach spektrofotometrycznych in vitro.”

International Association for Dental Research General Session – IADR 14– 17 VII 2010r. Barcelona – wygłoszenie pracy pt.”In vitro evaluation of composites’ surfaces after different polishing systems.”

45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF) – 3 IX 2011r.- wygłoszenie pracy pt.”Sealing ability of two thermoplastic materials different irrigations protocols”

 

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 1-3 IV 2004r. - wygłoszenie pracy pt." Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu systemów maszynowych FlexMaster (VDW) oraz Lightspeed (Lightspeed Technology Inc.) i narzędzi palcowych (pilnik H) - badania laboratoryjne."

2. International Association for Dental Research General Session - Istambuł 25-28 VIII 2004r. - wygłoszenie pracy pt. "Effciency of H- file compared with FlexMaster and Lightspeed rotary instruments."

3. „Zjazd IADR CED/NOF/ID – Stambuł 2004” Poradnik Stomatologiczny nr 1(39) I 2005

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 21-23 IV 2005r. – wygłoszenie pracy pt.” Estetyczna odbudowa złamanej korony materiałem kompozytowym Ceram-X duo u 17-letniego pacjenta. Opis przypadku.”

5. „Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu pilników palcowych Hedströma oraz rotacyjnych systemu FlexMaster i Lightspeed – badania in vitro.” Poradnik Stomatologiczny nr 4(42) IV 2005r.

6. „Estetyczna odbudowa złamanej korony materiałem kompozytowym Ceram-X duo u 17-letniego pacjenta. Opis przypadku.” Przegląd Lekarski 2005,suplement1,62,58.

7. „Metatray – nowa koncepcja wybielania zębów” Cosmetic Dentistry nr 3(1) 2006r.

8. XV Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego Łódź 20–21 V 2006r. – wygłoszenie pracy pt. „Analiza spektrofotometryczna barwy zębów przed wybielaniem i po wybielaniu.”

9. „Analiza spektrofotometryczna barwy zębów przed wybielaniem i po wybielaniu.” Stomatologia Współczesna, suplement 2006.

10. „Mikroskop sił atomowych (AFM) w badaniach stomatologicznych” Poradnik Stomatologiczny nr6(91)2009r.

11. „Polerowanie materiałów kompozytowych” Magazyn Stomatologiczny nr2(214)2010r.

12. International Association for Dental Research General Session – IADR – 14–17 VII 2010r. Barcelona – wygłoszenie pracy pt.”In vitro evaluation of composites’ surfaces after different polishing systems” – materiał opublikowany w książce zjazdowej.

13. „Konferencja IADR – Barcelona 2010.” Magazyn Stomatologiczny nr9(218)2010r.

14. „Porównanie opracowania kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych MTwo i EndoWave oraz nowego systemu SAF(Self Adjusting File) – badanie in vitro.” Magazyn Stomatologiczny 2010, 11(219).

15. „Polerowanie wypełnień kompozytowych” – w ramach publikacji edukacyjnej przyjęta do druku w roku 2011r. przez wydawnictwo MediaFlor.

16. „Współczesne poglądy na temat opracowania chemicznego kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa.” Poradnik Stomatologiczny 2011, XI, 2, 109; 74-81.

17. „Analiza porównawcza przecieku wierzchołkowego wypełnień kanałów korzeniowych w zależności od protokołu płukania - badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 229, 6, 84-90.

18. „Wpływ rodzaju preparatu chelatującego na szczelność wypełnień kanałów korzeniowych - badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 113, 6, 224-229.

19. „Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA – Fillapex i 2Seal. Badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 230, 7-8, 149-155. ONLINE

20. „Porównanie szczelności nowych uszczelniaczy mineralnych Tech Biosealer Endo (Isasan) i MTA Fillapex (Angelus ) oraz uszczelniacza epoksydowego 2Seal (VDW) – badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 114, 8, 293-298.

21. „Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych ProTaper i Mtwo oraz systemu recyprokalnego Reciproc – badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 115, 9, 340-347.

22. „Porównanie skuteczności opracowania kanałów korzeniowych instrumentami Reciproc 25 oraz ProTaper F2 z zastosowaniem techniki Ghassana Yareda – badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 233, 11, 144-150. ONLINE

23. „Wpływ sposobu płukania kanałów korzeniowych na szczelność koronową wypełnień kanałów - badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 234, 12, 82-88.

24. „Porównanie jakości opracowania kanałów korzeniowych techniką rotacyjną narzędziami Mtwo oraz techniką recyprokalną narzędziami Reciproc 25, ProTaper F2 oraz WaveOne Primary – badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 118, 11, 480-487.

25. „Płukanie kanałów korzeniowych jako modyfikacja zębiny i jego wpływ na szczelność wypełnień.” 6(20)XII 2011r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie)

26. „Wpływ ostatecznego polerowania materiałów kompozytowych na jakość i trwałość odbudowy utraconych tkanek zęba.” I 2012r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie)

27. „Spektrofotometryczna ocena jakości polerowania materiałów kompozytowych.” E-Dentico, 2012, 35, 1, 70-83.

28. „Wielospecjalistyczne i minimalnie inwazyjne leczenie skomplikowanego przypadku zaawansowanego zniszczenia tkanek twardych zębów” .” Por. Stomatol., 2012, 120, 2, 76-85.

29. „Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka – badanie in vitro.” Mag. Stom., 2012, 241, 7-8, 90-95.

30. „Porównanie opracowania zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą różnych systemów instrumentów niklowo-tytanowych – badanie in vitro.” E-Dentico, 2012, 38, 4, 52-65.

31. „Wydłużanie korony klinicznej zębów leczonych endodontycznie” 19 IX 2012r.Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie)

32. „Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych górnych” Mag. Stom., 2012, 244, 11, 66-74.

33. „Protokół płukania kanałów korzeniowych według zaleceń Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego” Mag.Stom., 2013,246,1,92-94.

34. „Protokół płukania kanałów korzeniowych w aspekcie klinicznym” Endodoncja w praktyce, 2013,1,49-52.

35. „Zmiany endo-perio: jak postawić dobrą diagnozę i odnieść sukces terapeutyczny” 12/2013r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie).

36. „Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych dolnych – doświadczenia własne” Mag.Stom., 2013, 252, 7-8, 82-92.

37. „Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex. Badania In vitro.”MagStom,2014, 257, 1 ONLINE.

38. „Praktyczne spojrzenie na wyznaczanie długości roboczej” 1/2014r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie) .

39. „Necrotizing sialometaplasia – trudności diagnostyczne - przegląd piśmiennictwa”. PrzeglLek 2014r. – praca przyjęta do druku (5-2014).

40. „Nić dentystyczna” 2014r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie) (5-6-2014).

41. „Ocena jakości polerowania powierzchni materiałów kompozytowych za pomocą mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscope (AFM)) Mag.Stom.(5) (2014r.)

42. 3 rozdziały w książce pt.Stomatologia Wskazówki specjalisty Opis przypadku Ekspert radzi pod redakcją prof. J. Krupińskiego; Wydawnictwo Medical Tribune Polska; Warszawa 2013r:

I „Ostateczne polerowanie materiałów kompozytowych” 1.11 960-64.

II „Współczesne poglądy na temat płynów do płukania kanałów korzeniowych” 1.14 (72-76)

III „Wydłużanie korony klinicznej zębów leczonych endodontycznie” 1.35 (168-170)

43. "Protokół FMD przed zabiegami chirurgicznymi – rola płynów bakteriobójczych i bakteriostatycznych”

 

PRYWATNE GABINETY STOMATOLOGICZNE      tel. +48 (33) 823 52 32       PON - PT: 9:00 - 20:00, CZW: 12:00 - 20:00